สอนโครงงานออนไลน์อย่างไร : เพื่อเสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่ของพลเมืองไทย ๔.๐

สอนโครงงานออนไลน์อย่างไร : เพื่อเสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่ของพลเมืองไทย ๔.๐
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ - โรงเรียนราชินีบน

สถานการณ์โควิด ๑๙ ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังเช่น โรงเรียนราชินีบนได้ปรับวิสัยทัศน์เป็น การพัฒนาสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของกุลสตรีราชินีบน ๔.๐ โดยทันที ส่งผลให้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ต้องปรับปรุงให้เอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฝ่ายวิชาการได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมในระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความคิดเชิงนวัตกรรม ความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ และความฉลาดรู้ดิจิทัล โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และอาชีพในโลกยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังบูรณาการคำถามเชิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในกระบวนการพัฒนาโครงงานนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและสมดุลตามหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน รวมถึงเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

RELATED