หลักสูตรฐานสมรรถนะและการเป็นครูสอนให้ได้สมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะและการเป็นครูสอนให้ได้สมรรถนะ
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ - เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี

เมื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในปีการศึกษา 2565 ครูต้องเปลี่ยนวิธีการสอน ให้เน้นการเรียนรู้จากปฏิบัติมากขึ้น ผู้เรียนต้องเรียนจากสภาพจริง โดยมีครูเป็น coach การเรียนรู้ Workshop นี้อธิบายหลักการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะในตัวผู้เรียน และทักษะสำคัญของการเป็นครูในหลักสูตรใหม่นี้