การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด STEAM Education

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด STEAM Education
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด STEAM Education" STEAM Education หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเป็นการบูรณาการสาระทั้งหมด 5 สาระ คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะดำเนินการเรียนการสอนนั้นใช้กระบวนการทางวิศวกรรม โดยเริ่มต้นจากปัญหา ผู้เรียนจะต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยมีการออกแบบชิ้นงานที่ใช้ในการแก้ปัญหา มีการทดสอบและทดลองใช้ชิ้นงานนั้นๆว่ามีความสมบูรณ์และสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ โดยชิ้นงานที่ออกแบบนั้นผู้เรียนเป็นผู้คิดและออกแบบด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตามมา

RELATED