การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ โดยใช้ “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)”

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ โดยใช้ “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)”
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ - รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษาประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ โดยใช้ “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)” ที่มีการเริ่มต้นด้วยการคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน โดยครูมีการคาดการณ์ความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นจากแนวคิดในการแก้ปัญหาจากแนวคิดของนักเรียน มีการสร้างคำสั่ง การออกแบบสื่อตามแนวคิดของนักเรียนโดยอาศัยสถานการณ์ปัญหาที่ประกอบไปด้วยบริบทและเงื่อนไข เพื่อที่จะสร้างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาต่างๆ จากการสังเกตแนวคิดของนักเรียน จึงเป็นเรื่อง สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้การสอนของครู สามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามครูที่จะสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการในลักษณะนี้ได้ จำเป็นต้องมีความสามารถ หรือ ทักษะการสอน ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การสร้างสถานการณ์ปัญหา การคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน การออกแบบสื่อที่จะช่วยดักจับแนวคิดของนักเรียน ทักษะการสังเกตแนวคิดของนักเรียนพร้อมหลักฐาน เป็นต้น ในการบรรยายครั้งนี้จะได้นำเสนอตัวอย่างการเขียนแผนที่เน้นบูรณาการ และการวิเคราะห์การสอนดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูที่ต้องการสอนทักษะการคิดนำไปใช้สอนได้จริงในชั้นเรียนของตนเอง

RELATED