กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC

กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
  • รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC

RELATED