คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์
สร้างสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน

เป้าหมาย
สังคมตระหนักและให้คุณค่าแก่การเรียนรู้ผ่านปัญญาและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบุคลากรทางการเรียนรู้และการศึกษาที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
3. สร้างและขยายพื้นที่การเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบัน