กล้าที่จะเติบโต : วงสนทนาว่าด้วยการพัฒนาตนเองของครูใหญ่ผ่านโรงเรียนของตนเอง

กล้าที่จะเติบโต : วงสนทนาว่าด้วยการพัฒนาตนเองของครูใหญ่ผ่านโรงเรียนของตนเอง
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ - กลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • ผอ.ผกาพันธุ์ เพชรทอง - ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน
  • ผอ.ปวีณา พุ่มพวง - ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
  • อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ - ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  • รอง ผอ.ปริยา พิพิธภัณฑ์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสาธิตพัฒนา

RELATED