คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรัชญา
PHILOSOPHY
สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ : ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

ปณิธาน
RESOLUTION
ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม

พันธกิจ
MISSION
1. ผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัยที่มีสมรรถนะแห่งอนาคตและรองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. วิจัยและผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ผ่านบริการวิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์
VISION
ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต : WISDOM OF EDUCATION FOR PRODUCING PROFESSIONAL TEACHERS, EDUCATORS, AND RESEARCHERS WITH COMPETENCIES OF THE FUTURE

เอกลักษณ์
UNIQUENESS
เป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต

อัตลักษณ์
IDENTITY
ฉลาดรู้ ใฝ่ศึกษา สื่อสารดี มีคุณธรรม