คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งการคิด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
นิสิตมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดตอบสนองความต้องการของสังคม
การบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคิดและศาสตร์ทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
ระบบการบริหารจัดการองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่สถาบันแห่งการคิด